اهميت توزين دقيق در اقتصاد صنعت سیمان

آیا توزین دقیق در اقتصاد صنایع مختلف اثرگذار است؟ از آنجایی که وزن كالاهاي مورد معامله مهمترين معیار داد و ستد در اکثر قريب به اتفاق ص...

ادامه مطلب