درخواست استاندارد اولیه             

پس از خرید باسکول و نصب آن می بایست باسکول توسط آزمایشگاه همكار مورد تایید اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول های وسايل نقليه چرخدار جاده ای (استاندارد ملی 10274) استاندارد شده و پروانه مجوز فعالیت دریافت نماید. شركت صنايع پارس سيوان الكتريك يكی از شركت های اقماری فرد ایران می باشد كه فعاليت خود را به عنوان آزمايشگاه همكار اداره استاندارد در زمينه آزمون باسكول های وسايل نقليه چرخدار جاده ای (استاندارد ملی 10274) از بدو اجرايی شدن استاندارد ملی 10274 آغاز نموده است.

اين شركت دارای بزرگترين و مجهزترين آزمايشگاه های سيار مدرن جهت تست انواع باسكول جاده ای در ايران، خاورميانه و جهان می باشد هر آزمايشگاه شامل يك تريلر سيار و دارای تجهيزات لازمه نظير ارابه و ابزار آلات جانبی و تمام وزنه های مكعبی كه جمعا 21 تن وزنه استاندارد می شوند می باشد. تمامی اين آزمايشگاه ها توسط مركز ملی اندازه شناسی بررسی و صلاحيت آنها مورد تاييد قرار گرفته است. كليه آزمايشگاه مجهزبه سيستم ردياب جهت مديرت كنترل مسير می باشد. انجام استاندارد اولیه، سنواتی و تعمیراتی با ثبت درخواست، توسط این آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.