دوره های آموزشی             

در دنیای در حال تغییر کنونی ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلایل فراواني پذیرفته شده است.تغییرات فناوری سبب دگرگونی در ابزار وادوات كاربردي و ملزومات كار مي گردد و هر تغییری،کسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد . سازمان ها و شركت هاي دولتي و خص