دوره های آموزشی             

در دنیای در حال تغییر کنونی ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به دلایل فراوانی پذیرفته شده است. تغییرات فناوری سبب دگرگونی در ابزار و ادوات كاربردی و ملزومات كار می گردد و هر تغییری، کسب دانش و مهارت های جدید را ضروری می سازد.