سیستم پلاک خوان هوشمند ANPR

• شناسایی خودرو، خواندن پلاک خودرو و ثبت پلاک خودرو
در بانک اطلاعاتی
• اندازهگیری سرعت خودرو، ثبت در بانک اطلاعات، مقایسه
با سرعت مجاز و اعلام
تخلف احتمالی به پلیس
• نرمافزار کنترل هوشمند سامانه
• تشخیص هوشمند و اتوماتیک پلاک خودرو
• پلاکخوانی بسیار پردقت
• امکان سرعتسنجی
• سهولت نصب و نگهداری در مقایسه با سیستمهای لیزر و
لوپ
• رنج سرعت قابلاندازهگیری 0 تا 250 کیلومتر بر ساعت
± % • خطای سیستم سرعتسنج حداکثر 2
• محدوده عملکرد دمایی سنسور از 40 – تا 80 + درجه
سانتیگراد
• سرعت شاتر از یک بیست و پنجم تا ي سيهزارم ثان ه