جوایز ملی و بین المللی             

شرکت فرد ایران به فضل الهی و با بهره مندی از توانمندی های علمی فارغ التحصيلان معتبر مراكز علمی داخلی و خارجی و همچنين ارتباط مستمر با موسسات بين المللی تولیدی، تحقیقاتی و پژوهشی در بیش از 60 سال اخير شاهد موفقيت های شگرف علمی و تولیدی در سطح ملی و بين المللی بوده و در راستای تحقق اهداف شرکت و پيشبرد خط مشی کيفيت برتر و انطباق محصولات توليدی گروه، با استانداردهای ملی و بين المللی، ضمن قرارگیری در بین 8 شرکت برتر این صنعت در جهان، موجبات دستیابی به افتخارات بزرگی را فراهم ساخته است. برخی از اين جوايز و موفقيت ها به شرح ذيل می باشد.

جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران
جوایر فرد ایران