سامانه نظارت و پایش عملکرد رانندگان

قابلیت های سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی به وسیله دوربین‌های نظارتی

indoor مشخصات ماژول

• تشخیص وضعیت راننده با در نظر گرفتن شرایط مختلفی که در طول شبانه روز امکان مواجه شدن با آن وجود دارد
• هشدار دهی در لحظه تخلف یا عدم تمرکز به راننده
• هشدار دهی رسمی و گزارش به پلیس راهنمایی و رانندگی
• تشخیص وضعیت چشم )باز- بسته(تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
• تشخیص وضعیت چشم )باز- بسته( از پشت عینک طبی
• تشخیص خمیازه تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
• تشخیص وضعیت سر تحت شرایط نوری و محیطی مختلف

outdoor مشخصات ماژول

تشخیص وضعیت حرکتی و ناوبری خودرو )سنگین( در جاده با در نظر گرفتن علائم ترافیکی در شرایط نوری و جوی مختلفی
که امکان عملکرد در 24 ساعت شبانه روز را دارامی باشد.
• تشخیص لین )موقعیت خودرو در زون(
• تشخیص شماره لین )موقعیت خودرو در زون(
• تشخیص نوع لاین )ممتد و گسسته(
• تشخیص تابلوهای سرعت و تخطی از سرعت مطمئنه
• تشخیص علائم ترافیکی
• تشخیص وضعیت و حرکات ناهنجار حین رانندگی)نزدیک شدن به خودرو جلویی لایی کشیدن و ……(

نظارت، مراقبت و پایش دقیق عملکرد رانندگان اتومبیل های سنگین

مشخصات ماژول indoor

 • تشخیص و ضعیت راننده با در نظر گرفتن شرایط مختلفی که در طول شبانه روز امکان مواجه شدن با آن وجود دارد
 • هشدار دهی در لحظه تخلف یا عدم تمرکز به راننده
 • هشدار دهی رسمی و گزارش به پلیس راهنمایی و رانندگی
 • تشخیص وضعیت چشم )باز بسته( تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
 • تشخیص وضعیت چشم )باز بسته( از پشت عینک طبی
 • تشخیص خمیازه تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
 • تشخیص وضعیت سر تحت شرایط نوری و محیطی مختلف

 

مشخصات ماژول outdoor

 • تشخیص وضعیت حرکتی و ناوبری خودرو )سنگین( در جاده با در نظر گرفتن علائم ترافیکی در شرایط نوری و جوی مختلفی که امکان عملکرد در 24 ساعت شبانه روز را دارامی باشد.
 • تشخیص لین )موقعیت خودرو در زون(
 • تشخیص شماره لین )موقعیت خودرو در زون(
 • تشخیص نوع لاین )ممتد و گسسته(
 • شخیص تابلوهای سرعت و تخطی از سرعت مطمئنه
 • تشخیص علائم ترافیکی
 • تشخیص وضعیت و حرکات ناهنجار حین رانندگی)نزدیک شدن به خودرو جلویی لایی کشیدن و ……(

نظارت، مراقبت و پایش دقیق عملکرد رانندگان اتومبیل های سنگین

مشخصات ماژول indoor

 • تشخیص و ضعیت راننده با در نظر گرفتن شرایط مختلفی که در طول شبانه روز امکان مواجه شدن با آن وجود دارد
 • هشدار دهی در لحظه تخلف یا عدم تمرکز به راننده
 • هشدار دهی رسمی و گزارش به پلیس راهنمایی و رانندگی
 • تشخیص وضعیت چشم )باز بسته( تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
 • تشخیص وضعیت چشم )باز بسته( از پشت عینک طبی
 • تشخیص خمیازه تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
 • تشخیص وضعیت سر تحت شرایط نوری و محیطی مختلف

 

مشخصات ماژول outdoor

 • تشخیص وضعیت حرکتی و ناوبری خودرو )سنگین( در جاده با در نظر گرفتن علائم ترافیکی در شرایط نوری و جوی مختلفی که امکان عملکرد در 24 ساعت شبانه روز را دارامی باشد.
 • تشخیص لین )موقعیت خودرو در زون(
 • تشخیص شماره لین )موقعیت خودرو در زون(
 • تشخیص نوع لاین )ممتد و گسسته(
 • شخیص تابلوهای سرعت و تخطی از سرعت مطمئنه
 • تشخیص علائم ترافیکی
 • تشخیص وضعیت و حرکات ناهنجار حین رانندگی)نزدیک شدن به خودرو جلویی لایی کشیدن و ……(