سامانه نظارت و پایش عملکرد رانندگان

قابلیت های سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی به وسیله دوربین‌های نظارتی

مشخصات ماژول indoor

• تشخیص وضعیت راننده با در نظر گرفتن شرایط مختلفی که در طول شبانه روز امکان مواجه شدن با آن وجود دارد
• هشدار دهی در لحظه تخلف یا عدم تمرکز به راننده
• هشدار دهی رسمی و گزارش به پلیس راهنمایی و رانندگی
• تشخیص وضعیت چشم (باز- بسته) تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
• تشخیص وضعیت چشم (باز- بسته) از پشت عینک طبی
• تشخیص خمیازه تحت شرایط نوری و محیطی مختلف
• تشخیص وضعیت سر تحت شرایط نوری و محیطی مختلف

مشخصات ماژول outdoor

تشخیص وضعیت حرکتی و ناوبری خودرو (سنگین) در جاده با در نظر گرفتن علائم ترافیکی در شرایط نوری و جوی مختلفی
که امکان عملکرد در 24 ساعت شبانه روز را دارامی باشد.
• تشخیص لین (موقعیت خودرو در زون)
• تشخیص شماره لین (موقعیت خودرو در زون)
• تشخیص نوع لاین (ممتد و گسسته)
• تشخیص تابلوهای سرعت و تخطی از سرعت مطمئنه
• تشخیص علائم ترافیکی
• تشخیص وضعیت و حرکات ناهنجار حین رانندگی (نزدیک شدن به خودرو جلویی لایی کشیدن و ……)

Rate this page