اهميت توزين دقيق در اقتصاد صنعت سیمان

آیا توزین دقیق در اقتصاد صنایع مختلف اثرگذار است؟ از آنجایی که وزن كالاهای مورد معامله مهمترین معیار داد و ستد در اکثر قریب به اتفاق ص...

ادامه مطلب