سیستم پلاک خوان هوشمند ANPR

• شناسایی خودرو، خواندن پلاک خودرو و ثبت پلاک خودرو
در بانک اطلاعاتی
• اندازه گیری سرعت خودرو، ثبت در بانک اطلاعات، مقایسه
با سرعت مجاز و اعلام تخلف احتمالی به پلیس
• نرم افزار کنترل هوشمند سامانه
• تشخیص هوشمند و اتوماتیک پلاک خودرو
• پلاک خوانی بسیار پردقت
• امکان سرعت سنجی
• سهولت نصب و نگهداری در مقایسه با سیستمهای لیزر و لوپ
• رنج سرعت قابل اندازه گیری 0 تا 250 کیلومتر بر ساعت
• خطای سیستم سرعت سنج حداکثر 2 ± %
• محدوده عملکرد دمایی سنسور از 40 – تا 80 + درجه سانتیگراد
• سرعت شاتر از یک بیست و پنجم تا یک سی هزارم ثانیه