ارزش کالا

توزین کالا

خطای سیستم توزین

ضرر مالی یکساله تومان